Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Job

Udstationering til Storbritannien: Operativ teamleder i G35 ved Headquarters Allied Rapid Reaction Corps


Udstationering til Storbritannien: Operativ teamleder i G35 ved Headquarters Allied Rapid Reaction Corps

Er du klar til nye udfordringer i et multinationalt, udfordrende og spændende miljø ved Headquarters Allied Rapid Reaction Corps (HQ ARRC) og brænder du for at arbejde med operationer? Så vil stillingen som stabsofficer (SO-2 Plans G35) være noget for dig.

Nogle års tjeneste i et stort multinationalt NATO-hovedkvarter – og i et britisk miljø – er både fagligt og kulturelt meget udviklende, og det vil være en uvurderlig ballast for din videre karriere i Forsvaret.
Om os
HQ ARRC i Innsworth, er det ældste og mest deployerbare af de ni High Readiness Force (Land) hovedkvarterer, som NATO har til rådighed til hurtig indsættelse i konfliktområder. Hovedkvarteret kan indsættes i fire forskellige roller; Joint Task Force HQ, Corps HQ, Multi-corps (armé) HQ og Land Component HQ. Alt i alt kan HQ ARRC have op til 120.000 tropper underlagt.

Det britisk ledede HQ ARRC er præget af en høj grad af professionalisme og innovation og har effektivt demonstreret sin værdi som NATO’s foretrukne landmilitære hovedkvarter i flere skarpe indsættelser, bl.a. ved NATO’s interventioner i Bosnien og Kosovo samt to gange i Afghanistan.

I 2019 forbereder HQ ARRC sig på at stå i beredskab for NATO som Corps HQ i perioden 2020-21. Der forestår derfor en række spændende opgaver i de kommende år, som bliver fyldt med relevante og udfordrende aktiviteter.

Hovedkvarteret består af ca. 450 militære medarbejdere, hvoraf omkring 60 % er fra Storbritannien, mens resten fordeler sig mellem 22 andre nationer. Danmark er den fjerdestørste bidragyder med 13 stabsofficerer, heraf to af reserven. Hertil kommer et dansk NSE.

Du kan læse mere om hovedkvarteret her: https://arrc.nato.int/

Som dansker vil du opleve HQ ARRC som en dynamisk og meget fleksibel arbejdsplads, hvor der er gode muligheder for at videreudvikle dine militærfaglige, sproglige, og relationelle kompetencer. Som stabsofficer har du stor indflydelse på udviklingen af dit stillings- og ansvarsområde i tæt samspil med din chef.

Hovedkvarteret er placeret i Imjin Barracks nær byen Gloucester i det vestlige England, ca. to timers kørsel vest for London. Området er meget naturskønt og byder på mange muligheder. For både den udsendte og den eventuelt medfølgende familie er HQ ARRC samlet set et meget attraktivt tjenestested, både professionelt og socialt. De danske edarbejdere og deres familier trives godt, og eventuelle skolesøgende børn vil få mulighed for en unik international skolegang med et højt sprogligt udbytte og en god forståelse for andre landes kulturer.

Om BREXIT:
Som dansk tjenstgørende er du omfattet af den Status of Forces Agreement (SOFA), som de deltagende lande i ARRC har indgået. Du er samtidig udsendt af den danske stat i rammen af NATO og altså ikke i rammen af EU. Der er derfor ingen kendte risici for din og din families status eller sikkerhed som udstationerede i Storbritannien, heller ikke i tilfælde af et såkaldt ”Hard BREXIT”.
Om stillingen
Du vil som en del af G35 indgå i et multinationalt team, hvor du under planlægning og gennemførelse af operationer/øvelser er teamleder for et af de hold, der forestår koordination og synkrononisering (refinement) af kommende operationer (Future Operations). Opgaverne løses i tæt samarbejde med G5 (Future Plans) og G3 (Current Operations). Der er tale om et meget vigtigt arbejdsområde, da det udgør bindeleddet mellem den langsigtede operative planlægning og de igangværende operationer, og du indgår derfor i hovedkvarterets Integrated Planning Group. Blandt dine arbejdsopgaver bliver produktion, raffinering og løbende ajourføring af korpsets Event Syncronization Matrix og ajourføring af Commander’s Decision Support Matrix. Dit ansvarsområde indebærer, at du udover at holde din egen branch opdateret også regelmæssigt briefer og opdaterer Command Group niveauet.

Blandt dine øvrige arbejdsopgaver er at yde bidrag til hovedkvarterets Mission Critical Information Requirements og at bidrage til øvelsesplanlægningen som Exercise Project Officer for udvalgte aktiviteter, hvor du typisk er teamleder for et Exercise Development Team. Du har endvidere opgaver knyttet til Lessons Identified/Lessons Learned processen og bidrager væsentligt til evalueringen af G35’s interne processer. Derudover løser du en række andre forekommende opgaver i tæt samarbejde med din nærmeste foresatte, som er en fransk oberstløjtnant. Du har desuden en tæt daglig interaktion med chefen for G35 (ACOS), en canadisk oberst.

Du skal årligt påregne ca. 4-6 ugers øvelsesvirksomhed, afhængig af HQ ARRC’s aktivitetsniveau det pågældende år, og ca. 5-10 dages tjenesterejser til konferencer, møder m.m. Tjenesten er således meget afvekslende, og du vil kunne krydre den med fagligt relevante og attraktive staff rides, adventure training m.m.
Om dig
Du skal have gennemført VUT-II (L), MMS eller tilsvarende, og det er en betydelig fordel, hvis du har gennemført Operations- og Føringsuddannelsen (OFU), alternativt et ækvivalerende udenlandsk stabskursus. Du skal have gode lederegenskaber og indgående forståelse for landmilitære operationer.

Det er væsentligt, at du besidder gode analytiske evner, et godt overblik og en god gennemslagskraft. Du skal desuden have vilje og evne til at drive planlægningsprocesser, og du skal kunne opbygge og fastholde relationer for at optimere målopfyldelsen.

Du skal være tolerant og fleksibel og kunne udvise den takt og kulturelle forståelse, som er nødvendig for at kunne begå sig i et multinationalt miljø. Du skal kunne trives med, at arbejdsprocesser, tempo, den daglige ’battle rhythm’, omgangsformer m.m. ofte er anderledes end i Danmark. Du skal også kunne sætte pris på muligheden for fordybelse og herunder, at det forventes af dig, at du med tiden bliver en faglig kapacitet inden for dit felt.

Du skal have gennemført NATO Comprehensive Operations Planning Course (COPC) på NATO School i Oberammergau inden din tiltrædelse, alternativt snarest muligt herefter. Herudover er det ønskeligt, at du har gennemført NATO Staff Officers Orientation Course, Tools for Operations Planning Functional Area Systems (TOPFAS) og Operations Planning Tool (OPT). Har du ikke gennemført de tre sidsnævnte kurser, kan dette ligeledes gennemføres efter tiltrædelse. Det forventes ligeledes at du besidder grundlæggende færdigheder inden for de normale MS-Office applikationer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Stillingen besættes som udgangspunkt for en periode på 3 til 4 år

Du vil blive udstationeret under udetillægsordningen, hvilket vil sige, at du bl.a. får betalt dine flytte- og boligudgifter og du modtager et skattefrit udetillæg. Evt. skolesøgende børn vil kunne blive optaget på en af de internationale skoler i byen.

I forbindelse med ansættelsen vil der være mulighed for forhandling af tillæg.

Via Forsvarets HR-portal på FIIN kan du finde FPTBST 566-2 (A), som omhandler forhold under din udstationering. Her kan du ligeledes beregne det forventede udetillæg.

Du skal have bestået forsvarets basistest til niveau 2 og være helbredsgodkendt til status operativ (helbred og tænder) samt have gennemført CAC-A og TSE inden tiltrædelse i stillingen og i det hele taget opretholde status i forhold til det beredskab, ARRC til enhver tid er underlagt.

Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til NATO SECRET samt opretholde denne under hele ansættelsesforløbet. Desuden skal du bestå sprogtest i engelsk til SLP 3-3-3-3 ved Forsvarsakademiet.

Kontakt og ansøgning
Yderligere oplysninger om hovedkvarteret og dets virke, vilkårene som dansker i UK m.m. kan indhentes ved den danske Senior National Officer (ÆDO) i Storbritannien, oberst Jakob Henius på telefon +44 7789 917 009 eller +44 1452 718 473 eller via e-mail henius@mil.dk (FIIN: HQARRC-001). Oplysninger vedr. G35’s generelle opgaveportefølje og arbejdsprocesser kan indhentes ved kommandørkaptajn Nicolai Svane på telefon +44 7934 569 066 eller via e-mail svane@mil.dk (Fiin: HQARRC-012)

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent kaptajn Palle Hvirvelkær ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse via mail (FIIN: FPS-BS-BA108) eller på tlf. 7281 9680.

Ansøgningsfristen er 12. april 2019.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt snarest muligt er ansøgningsfristens udløb da stillingen er ledig og til besættelse hurtigst muligt. Samtalerne vil blive gennemført via Jabber/VTC.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingerne fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.
  
  
  

Generel information

Tjenestested
(GB) INNSWORTH
Værn
Forsvarsministeriet
Lokation
Udlandet
Funktionsniveau
M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn
Ansøgningsfrist
12.04.2019
Indrykningsdato
01.03.2019

Ansøgningsforløbet

Hvad sker der med min ansøgning?

Vi behandler din ansøgning hurtigst muligt efter ansøgningsfristen.

Læs mere om forløbet

Tilmelding

Gem og Print