Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Forsvarsministeriets organisation 

Forsvarsministeriets Koncernøkonomi og Driftsafdeling 

Afdelingen består af i alt fem kontorer samt en række decentrale økonomidivisioner for styrelser.

Koncernfinans

Kontoret er ansvarlig for finanslov, grundbudgetter, udgiftsopfølgning, kompetencecenter for bevillingsregler, aktstykker mv., Økonomiudvalgssager og samarbejde med Finansministeriet. Kontoret udarbejder prioriteringsoplæg og er ansvarlig for det flerårige rammesystem og rammeprocessen. Kontoret er endvidere ansvarlig for udarbejdelse af koncernfælles ledelsesinformation. Kontoret har desuden ansvaret for koordination af revisionsområdet, tilsynskoncept samt det økonomiske tilsyn med Forsvarets Efterretningstjeneste.

Koncerncontrolling

Kontorets hovedopgave er at understøtte den overordnede og tværgående økonomistyring og drift af koncernen. Dette sker med afsæt i konceptet om koncerncontrolling, fx i forbindelse med den månedlige ledelsesinformation, prioriteringsoplæg, kapacitetsplaner, mål- og resultatplaner samt opfølgning på revisioner mv. Kontoret har endvidere i samarbejde med FRS og KDB ansvaret for koncernens årlige budgetproces og styringsdialogen herom med styrelserne. Kontoret bidrager herudover til udarbejdelse af finanslovsforslag, budgetanalyser, business cases og konsekvensberegninger samt til gevinstrealisering af forligsinitiativerne. Endelig har kontoret ansvaret for disponeringen af økonomien i forbindelse med internationale operationer (INTOPS) samt styringsansvaret for koncernens NATO-konti.

Koncern Drifts- og Økonomiprocessor

Kontoret er ansvarlig for departementets økonomistyring og leverer herunder økonomiopfølgning til de budgetansvarlige chefer og den øverste ledelse. Kontoret har ansvaret for den tværgående udvikling af opgaver og processer samt kompetenceudvikling i Koncernøkonomi og bistår økonomidirektøren med tilrettelæggelse og gennemførelse af chefmøder, seminarer og konferencer. Derudover varetager kontoret opgaver inden for styring, facilitering, ressourcesætning og implementering af tværgående udviklingsprojekter i Forsvarets økonomifunktion.

Koncernanalyse og konkurrenceudsættelse

Kontorets ansvarsområder falder i fire dele. 1) Udarbejdelse af diverse analyser med henblik på at sikre optimal ressourceanvendelse i koncernen, herunder budgetanalyser, analyser til brug for prioriteringsoplæg m.v. 2) Koordination af koncernens forligsimplementering omfatter udarbejdelse af model for forligsimplementering, indhentning af løbende statusrapporteringer og udarbejdelse af ledelsesrapportering. 3) Konkurrenceudsættelse og udbud omfatter udbud af koncernens egen opgaveløsning og den koncernfælles indkøbspolitik med tilhørende fora og tilsyn. Dertil kommer rådgivning af koncernens styrelser om udbudsretlige forhold. 4) Koordination, udvikling og drift af koncernens mål- og resultatstyring, herunder koordination af mål- og resultatplaner, midtvejsrapporter og årsrapporter/årsberetninger

Koncern DeMars & BI

Kontoret har en koncernfælles koordinerende rolle, benævnt forretningsansvarlig, som gælder for driften (IT-services) og udviklingen (IT-projekter og programmer) af den koncernfælles SAP platform, DeMars. Kontoret varetager således det overordnede forretningsmæssige ansvar for koncernens SAP platform, ligesom kontoret blandt andet leder forretningsporene ved SAP S4 HANA migrering. Kontoret har endvidere ansvar for udvikling og implementering af koncernfælles ledelsesinformation, forankret i et Business Intelligence Shared Service Center, samt data-management (kvalitet af stam- og transaktionsdata) forankret i en Data-Management enhed, som binder SAP ECC, hvor data fødes, sammen med Business Intelligence, hvor data anvendes til beslutninger.

VFK Økonomi

Økonomidivisionen er oprettet som en partner til Forsvarskommandoen og er geografisk placeret på Flyvestation Karup med det primære formål at understøtte Forsvarskommandoen på alle niveauer med økonomifaglighed. Dette med henblik på, at Forsvarets ledelse kan træffe oplyste beslutninger i rette tid. Økonomiafdelingen støtter Forsvarskommandoen med at udarbejde retvisende prognoser, foretage tværgående prioriteringer af ressourceanvendelsen, udarbejde flerårig kobling af planlægning og økonomi, styre aktiviteter i overensstemmelse med opstillede mål og sikre, at økonomistyringen sker med tilstrækkelig økonomistyringskompetence.

Økonomiafdelingen er opdelt i en Økonomistab, en Faglig stab og et Koordinations- og styringselement. Økonomistaben er ansvarlig for planlægnings-, analyse-, udviklings-, lønsumsstyrings-, controlling- og stabsdriftsfunktionerne. Økonomistaben yder værnsspecifik forretningscontrolling og økonomifaglig rådgivning til den enkelte myndighed og forestår budgetlægning for og den økonomiske drift af Værnsfælles Forsvarskommando stab, Specialoperationskommandoen, Freds- og Stabiliseringsfonden samt Internationale Stabe. Faglig Stab er ansvarlig for udvalgte tværgående projekter samt større ad hoc projekter på tværs af Økonomiafdelingen, herunder den faglige kvalitetssikring. Koordinations- og styringselement støtter den samlede ledelse.

FMI Økonomi

Økonomidivisionen i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er en del af koncernens enstrengede økonomifunktion og fungerer dermed som en partner for FMI. Økonomidivisionen løser økonomifaglige opgaver for og med ansvar over for direktøren for FMI og understøtter dermed FMI i økonomistyringen på alle niveauer.

Økonomidivisionen består af en Budget- og Finansafdeling, en Økonomiafdeling samt et koordinationssektion. Budget- og Finansafdelingen er ansvarlig for den finansielle styring af de funktionelle materielrammer MAP, MDP og ITP, herunder budgetlægning og økonomiopfølgning. Økonomiafdelingen er ansvarlig for budgetlægning og økonomiopfølgning på egen virksomhed, styring af anlæg og lager samt økonomiske analyser. Koordinationssektionen understøtter koordineringen af tværgående opgaver i Økonomidivisionen.
Sidst opdateret 05-04-2019 - kl. 13:33

Interne links

Eksterne links