Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Danmarks nye kampfly | F-35 Lightning II


Danmarks nye kampfly | F-35A Lightning II

Regeringen, Socialdemokraterne, De Radikale, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti indgik 9. juni 2016
aftale om nye kampfly til erstatning for aldrende F-16. Der er enighed om at anskaffe 27 F-35A kampfly
og at finansiere anskaffelsen inden for Forsvarets ramme – med ambitionen om at det ikke går ud over operativ evne.
Læs aftalen om anskaffelse af nye kampfly

Den politiske proces

Det fremgår af Aftale på forsvarsområdet 2013-2017, at Danmark også fremadrettet skal råde over en kampflykapacitet. Det er således politisk bestemt, at kampfly fortsat skal være en del af det danske forsvar og løse opgaver, som bidrager til varetagelsen af danske sikkerhedspolitiske interesser.

Baggrunden for forsvarsaftalens fokus på nye kampfly var blandt andet beretningen fra Forsvarskommissionen af 2008 og forsvarsforliget 2010-2014. Disse konstaterede et fortsat dansk sikkerhedspolitisk behov for kampfly til suverænitetshævdelse af det nationale luftrum, overvågning af nationalt interesseområde, samt mulighed for udsendelse af kampfly til internationale opgaver. 

Typevalgsproces
Typevalgsprocessen blev påbegyndt i 2013, og var en genopstart af en tidligere typevalgsproces, som blev sat i bero i 2010. Beslutningen i 2010 om at udskyde den oprindelige typevalgsproces blev truffet med henvisning til, at det var muligt at anvende F-16 flyene længere end oprindeligt planlagt. I typevalgsprocessen indgik Eurofighter, F-35A Joint Strike Fighter og F/A-18F Super Hornet.

Formålet med processen frem til typevalget var at skabe det bedst mulige grundlag for en politisk beslutning om typevalg blandt de tre deltagende kampflykandidater. Typevalgsprocessen dannede grundlag for, at der efter typevalg indledes forhandlinger med den valgte kandidat om en efterfølgende anskaffelse. Desuden var det en del af typevalgsprocessen at fastlægge de økonomisk og operativt mest gunstige ud- og indfasningstidspunkter for kampflyene.

Nyt Kampfly Program
Til at forberede beslutningsgrundlaget for anskaffelsen af nye kampfly blev Nyt Kampfly Program oprettet i marts 2013. Nyt Kampfly Program var en integreret del af Forsvarsministeriets departement og havde blandt andet til opgave at evaluere de tre kampflykandidater inden for fire grundlæggende områder: strategiske, militære, økonomiske og industrielle forhold.

På baggrund af evalueringsprocessen indgik Regeringen, Socialdemokraterne, De Radikale, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti 9. juni 2016 aftale om anskaffelse af 27 nye F-35-kampfly til erstatning for aldrende F-16-fly. 

Anskaffelsen af nyt kampfly finansieres inden for Forsvarets økonomiske ramme i overensstemmelse med forsvarsaftalen 2013-2017. Finansieringsbehovet ved 27 F-35A-kampfly i perioden 2021-2026 udgør i størrelsesordenen 20 mia. kr.

Nyt Kampfly Program overgik per 1/1-2017 organisatorisk til Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse med domicil i Ballerup, som herfra varetager den fremadrettede anskaffelsesproces. 

De aldrende F-16-fly skal på pension
De danske F-16-fly har, når de forventeligt udfases i perioden 2020-2024, fløjet i mere end 40 år. De nærmer sig grænsen for, hvor mange flyvetimer der er tilbage i flyene. Danmarks nuværende F-16-samarbejdspartnere har eller er på vej til at erstatte deres F-16-fly. Dette ville have betydning for Danmarks muligheder for fremtidigt samarbejde med andre F-16-brugere. Danmark ville således over tid blandt andet skulle stå alene med de stigende omkostninger, der ville være til anskaffelse af nye reservedele, opdatering og vedligeholdelse af flyene. En levetidsforlængelse ville derfor samlet set være forbundet med betydelige operative, tekniske og økonomiske udfordringer.


This page in English

Kampfly-hjemmeside på fmi.dk

Tema om kampfly på fmn.dkOrganisationen omkring Nyt Kampfly Program er overgået til Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI).

På fmi.dk kan man læse mere om den fremadrettede 
anskaffelsesproces.

Evalueringsrapporten

Download evalueringen af Eurofighter, Joint Strike Fighter og Super Hornet.
Download evalueringen af Eurofighter, Joint Strike Fighter og Super Hornet.

Typevalg af Danmarks kommende kampfly (pdf) 

Sammenfatning + Summary in English