Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Øvelse Tappik, der træner redning til søs indenskærs i Grønland, stiller store krav til samarbejdet mellem de politikutterne, søværnets skibe, Beredskabet i Nuuk og Arktisk Kommando. Første øvelse var tilrettelagt af politiet. Foto er fra 3. maj 2018. Forsvaret


Nationale opgaver

Forsvaret, Hjemmeværnet og redningsberedskabet løser nationale opgaver i relation til fred og sikkerhed i hele rigsfællesskabet og støtter det civile samfund og indgår i Danmarks katastrofeberedskab.

Forsvaret

Forsvarets nationale opgaver omfatter blandt andet søredning, ambulanceflyvninger og bekæmpelse af havmiljøforurening. Yderligere støtter Forsvaret politiet, udøver farvandsovervågning og opretholder suveræniteten over danske territorialgrænser. Desuden har Forsvaret en vigtig opgave der relaterer sig til Rigsfællesskabets territorium i Arktis og Nordatlanten.
Læs om Forsvaret | Læs om Forsvarets nationale opgaver på forsvaret.dk

Hjemmeværnet

En stor del af de militære opgaver der løses i Danmark til støtte for samfundet, løses af Hjemmeværnet. Opgaverne omfatter bl.a. færdselsregulering, afspærring af gerningssteder, hjælp ved oversvømmelser, storme og eftersøgninger af forsvundne personer.

Ved løsning af almindelige opgaver ledes hjælpen af de enkelte Totalforsvarsregioner og ved større opgaver ledes de af Operationsstaben.
Læs om Hjemmeværnet | Læs om Hjemmeværnets nationale opgaver på hjv.dk

Redningsberedskabet

Redningsberedskabets opgave er at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer eller ved overhængende fare herfor. Dette gælder f.eks. i forbindelse med brande, naturkatastrofer og akutte uheld med farlige stoffer på landjorden, i søer, i vandløb samt i havne. Redningsberedskabet løser endvidere redningsopgaver, herunder frigørelse af fastklemte, i forbindelse med ulykker.
Læs om Beredskabsstyrelsen | Læs om Beredskabsstyrelsens nationale opgaver på brs.dk


This page in English

Tema om frivillige

Frivillige

I Hjemmeværnet og i Redningsberedskabet udføres en stor og vigtig indsats af frivillige.