Holmens Kanal 9 i København

Forsvarsministeriet Holmens Kanal 9. Foto: Forsvaret.

Hovedopgaver

Forsvarsministeriets departement har to hovedopgaver:

  • For det første betjener vi forsvarsministeren og giver ministeren grundlag for at skabe visionær dansk forsvars-, sikkerheds- og beredskabspolitik. Departementets opgaver er derfor i høj grad af politisk karakter.
  • For det andet står vi for den overordnede ledelse og styring af ministerområdet. Vi sikrer, at forsvarsministerens politik bliver gennemført. Vi fører tilsyn med, at den økonomiske og aktivitetsmæssige styring i myndighederne er tilrettelagt på betryggende vis og inden for de politisk fastsatte rammer.

 

Organisation

Vi er godt 440 medarbejdere – nogen med en kontoruddannelse eller en akademisk baggrund, andre med en militær baggrund og uddannelse. Til daglig arbejder vi enten i København K eller ved en af de decentrale økonomifunktioner ved vores styrelser og myndigheder rundt om i landet.

For at sikre den bedste opgaveløsning er departementet organiseret i forskellige enheder med hvert sit ansvarsområde. Departementschefen er den øverste ansatte chef. Herunder findes fire afdelinger med dertil hørende kontorer og sekretariater.

Her kan du se Forsvarsministeriets departements organisationsdiagram i printvenlig udgave.

Enhedernes arbejdsområder

Du kan finde information om struktureringen af vores opgaver under beskrivelsen af de enkelte enheders arbejdsområder:

Afdeling for Stab

Forsvarsministeriets Stab består af to sekretariater, to kontorer, en Task Force og en HR-partner-enhed.

I sekretariatet varetager vi den nære betjening af forsvarsministeren og departementets ledelse. Det drejer sig om både den interne ledelsesbetjening såvel som koordination af politiske forhandlingsforløb og varetagelse af kontakten til Folketinget, forligskredse og offentligheden i øvrigt. Sekretariatet er også ansvarlig for departementets mediehåndtering (presseenheden), interne og eksterne kommunikation, herunder strategisk planlægning af udspil om de politisk prioriterede områder (strategisk enhed).

Juridisk Sekretariat består af to kontorer, der støtter de øvrige dele af Forsvarsministeriets departement med juridisk rådgivning om bl.a. humanitær folkeret, menneskerettigheder, statsforfatningsret og forvaltningsret.

Internationalt Juridisk Kontor
Kontoret er ansvarlig for humanitær folkeret, menneskerettigheder samt anden lovgivning, der påvirker reglerne for magtanvendelsen i militære operationer. Kontoret støtter det øvrige departement i forbindelse med udarbejdelsen af statusaftaler samt internationale forvaltningsoverenskomster. Kontoret har sæde i Regeringens Røde Kors Udvalg og er ansvarlig for behandlingen af retssager mod Forsvarsministeriet i forbindelse med Danmarks militære bidrag til internationale operationer. Kontoret er endvidere leder af Forsvarsministeriets tolkegruppe, ligesom kontoret bidrager til arbejdet med den uvildige historiske udredning af Danmarks engagement i Kosovo, Irak og Afghanistan.

Nationalt Juridisk Kontor
Nationalt Juridisk Kontor er Forsvarsministeriets lovkontor, og kontoret har det overordnede ansvar for Forsvarsministeriets love og lovforslag, fortolkning af lovgivningen, samarbejde med andre ministerier om lovgivningsinitiativer samt besvarelse af høringer over lovforslag. Desuden rådgiver kontoret departementets ledelse og de øvrige dele af departementet om juridiske problemstillinger særligt indenfor statsret og forvaltningsret. Herudover omfatter kontorets opgaver sager vedrørende tilsynet med Efterretningstjenesterne.

Veteraner, HR-jura og IT er ansvarlig for veteranområdet, HR-jura samt koncernadministrative fællesskaber, som fx ESDH.

Herudover er konteret ansvarlig for de fælles servicefunktioner for departementet og Forsvarskommandoen i København.

Kontoret har det rammesættende ansvar for Human Resources inden for Forsvarsministeriets koncern. Arbejdet tager udgangspunkt i Forsvarsministeriets kerneopgaver samt de generelle statslige rammer for HR og ledelse og understøtter bl.a. en udvikling af rammerne for den operative opgaveløsning. Kontoret forestår i samarbejde med styrelser, øvrige ministerier og de faglige organisationer bl.a. udvikling og implementering af strategier og politikker på HR- og ledelsesområdet samt udarbejdelse af nøgletal og ledelsesinformation. Kontoret varetager desuden strategisk forvaltning på det personalejuridiske område, hvor kontoret gennem behandling af konkrete personalesager og -tiltag er med til at udvikle praksis og retning for ministerområdet. Det overordnede ansvar for Forsvarets særlige erstatningsordning, inkl. klager over denne, er også et af kontorets sagsområder. Koncernstrategisk HR har desuden et strategisk ansvar for forhandling, implementering og fortolkning af overenskomster og en central rolle i forberedelse af og opfølgning på forsvarsforlig i relation til HR-området. Herudover varetager kontoret ministeriets tilsyn med Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Forsvarets Auditørkorps og er ansvarlig for den strategiske samarbejdsvirksomhed med de faglige organisationer.

Departementets HR Partner er en del af rådgivningsafdelingen i Forsvarsministeriets Personalestyrelse, som består af alle HR partnere i koncernen samt en policy- og koordinationsenhed. I forbindelse med opgaveløsningen anvender departementets HR Partner hele Forsvarsministeriets Personalestyrelses organisation, som har ekspertviden på de enkelte HR områder.

Partnerelementets kunde er Forsvarsministeriets Departement og Christiansø. Opgaven består af tre overordnede opgaver; udvikling og gennemførelse af strategiske HR tiltag i departementet (eksempelvis talentudvikling og personaletilpasninger/organisationsændringer), sparringspartner for chefer/ledere i individuelle personale sager samt HR kerneprocesser (administrative tiltag så som lønsumsforbrug, NYLØN og dekoreringer). På den baggrund er det elementets rolle, i samarbejde med departementets ledelse og chefer, at være strategisk partner, medarbejderudvikler, forandringsagent og administrativ ekspert.

Afdeling for Sikkerhedspolitik og Operationer

Afdelingen består af fire kontorer, der overordnet står for policyudvikling af forsvarspolitiske aspekter af dansk sikkerhedspolitik, internationalt forsvars- og sikkerhedspolitisk samarbejde samt såvel nationale som internationale operationer, herunder cybersikkerhed, krisestyring, internationalt sikkerhedssamarbejde og kapacitetsopbygning.

SFS er ansvarlig for Forsvarsministeriets overordnede forsvars- og sikkerhedspolitik, og håndterer udfærdigelsen og koordinationen af politiske aftaler, bl.a. forsvarsforliget. Kontoret er desuden ansvarlig for udviklingen af og tilsynet med Forsvarskommandoen samt udviklingen i de enkelte værn. Derudover er kontoret ansvarlig for NATO, EU, det nordiske samarbejde og Arktis. Endelig har kontoret landeansvar for USA og Rusland samt de bilaterale relationer i NATO og EU.

SSC er overordnet ansvarlig for sager vedrørende national sikkerhed, herunder cybersikkerhed. Kontoret er ressortkontor for Forsvarets Efterretningstjeneste og håndterer sager vedrørende Embedsmandsudvalget for Sikkerhedsspørgsmål, Regeringens Sikkerhedsudvalg og Udvalget vedr. Efterretningstjenesterne. I forhold til NATO varetager kontoret forhold vedrørende Alliancens arbejde med Kina, cybersikkerhed, hybride trusler og efterretningsforhold. I forhold til EU håndterer kontoret sager om cybersikkerhed,hybride trusler og øvrige forhold, der falder inden for kontorets ansvarsområde.

SIO er ansvarlig for etablering af og opfølgning på politiske beslutninger om indsættelser af kapaciteter fra Forsvaret, Beredskabet og Hjemmeværnet såvel internationalt som nationalt, herunder i Østersøen, Nordatlanten og Arktis. Kontoret er dertil ansvarligt for krisestyring og Forsvarsministeriets støtte til andre myndigheder, fx politiet, ligesom det fungerer som sekretariat for Skibsfartens og Luftfartens Redningsråd.

Kontoret er tillige ansvarlig for internationale stabiliseringsindsatser, kapacitetsopbygning og samtænkning (bl.a. i regi af Freds- og Stabiliseringsfonden) samt for sagsområder relateret til FN, 1325-dagsordenen (Kvinder, Fred og Sikkerhed) og OSCE, herunder våbenkontrol mv. Dertil har kontoret landeansvaret for lande i Mellemøsten, Asien, Afrika, Latin- og Sydamerika samt Storbritannien og Frankrig.

Kontoret er ansvarligt for den strategiske styring af og kapacitetsudvikling i redningsberedskabet (Beredskabsstyrelsen) og Hjemmeværnet herunder fagkontor for Beredskabsstyrelsen og Hjemmeværnskommandoen. I tilknytning hertil er kontoret tillige ansvarlig for frivillighedsområdet generelt, herunder bl.a. de frivillige i redningsberedskabet og Hjemmeværnet, Beredskabsforbundet, ungdomsbrandkorps samt Frivilligkontaktudvalget. Kontoret er ansvarlig for policy og udvikling i relation til krisestyring samt planlægning af krisestyringsøvelser. Kontoret er endvidere ansvarlig for tilsyn med beredskabsplanlægning og evaluering af krisestyring på ministerområdet. Herudover er kontoret ansvarlig for det nordiske beredskabssamarbejde, særligt fsva. HAGA, samt NATO og EU civilbeskyttelse. Inden for sagsområderne har kontoret overordnet til opgave at udarbejde og implementere politiske aftaler og føre fagligt tilsyn med myndighederne. Kontoret udarbejder strategiske faglige analyser, der bidrager til bedre kapacitetsudnyttelse og styring af de samlede ressourcer i Forsvarsministeriets koncern. Kontoret er repræsenteret i en række nationale og internationale fora inden for fagområderne. 

Afdeling for Programmer og Investeringer

Program- og Investeringsafdelingen består af tre kontorer samt enheden Koncern Cyber- og Informationssikkerhed. Afdelingen varetager udviklingen af koncernen og virksomhedsudvikling, idet respektive styrelser bidrager med faglig rådgivning.

Kontoret er ansvarlig for den strategiske styring og tilsyn af koncernens materielanskaffelser og drift. Kontoret fungerer samtidigt som ressortkontor for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

Kontoret faciliterer afklaring af og opstiller rammer for den strategiske materielplanlægning og fører tilsyn hermed.

Kontoret følger og behandler større og styringsinteressante anskaffelser for bl.a. at sikre, at der er sammenhæng mellem beslutninger (mål og midler) og den materielfaglige indstilling samt, at koncernen har det rette materiel til at understøtte opgaveløsningen.

Kontoret varetager departementets deltagelse i større materielprogrammer og projekter, herunder bl.a. F-35 programmet.

Kontoret fører tilsyn med udbud og indkøb og understøtter i regi heraf forsvarsministeren med besvarelse af spørgsmål fra forsvarsforligskredsen, Forsvarsudvalget og de politiske partiers forsvarsordfører om Forsvarets materielindkøb.

Kontoret har ansvaret for forsvarsindustrielle forhold i koncernen. Dette indbefatter bl.a. opbygning af relationer til den danske og internationale forsvarsindustri og Forsvarsministeriets håndtering af industrisamarbejde i forbindelse med Forsvarets indkøb samt i forhold til EU’s Forsvarsfond m.m. Kontoret er endvidere ansvarlig for koncernens interne og eksterne koordination af militærteknologisk forskning og udvikling.

Kontoret er ansvarlig for kapacitetsplanlægning og tilsyn vedrørende ejendomme, skydebaner, øvelsesområder og NATO Infrastrukturprojekter i Danmark, herunder implementering af strategiske projekter på Ejendoms- og Infrastrukturområdet. Kontoret er desuden ressortkontor for klima-, energi-, miljø- og naturområdet i koncernen, miljøoprydning i Grønland og internationalt samarbejde på klima-, energi, -natur- og miljøområdet. Kontoret er ressortkontor for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og Christiansø.

Kontoret er ansvarlig for strategi, mål og rammer for it-virksomheden i koncernen f.eks. fastlæggelse af mål og rammer for it-strategi og it-governance. Kontoret er endvidere ansvarlig for strategisk styring af kapacitetsplan it, herunder koordination af departementets behandling af kapacitetsplan it og andre bidrag på it-området til behandling i Investeringskomiteen samt moniterer gennemførelsen af projekter i it-udviklingsporteføljen og drift og vedligeholdelsen af it-services. Kontoret ansvarlig for tillsyn med it-virksomheden, it-anvendelsen og informationssikkerheden i koncernen, herunder koordination med tilsynsmyndighederne, først og fremmest Rigsrevisionen og Digitaliseringsstyrelsen. Endelig indgår kontoret også som projektstøtte i udvalgte strategiske og/eller høj risiko it-projekter.

Koncern Cyber- og Informationssikkerhed (CID) ledes af Forsvarsministeriets Chief Information Security Officer (CISO) og behandler sager vedrørende cyber- og informationssikkerheden i Forsvarsministeriets ministerområde.

CID bidrager bl.a. til at styrke det koncernfælles arbejde med informationssikkerhed ved at rådgive, støtte og sætte overordnede rammer for og støtte styrelsernes og de underliggende myndigheders arbejde med cyber- og informationssikkerhed, således at truslerne mod Forsvarsministeriets ministerområde bliver håndteret på en optimal måde.

Herudover har CID til opgave at løfte koncernens viden om god praksis inden for cyber- og informationssikkerhed. Det betyder eksempelvis, at alle medarbejdere i ministerområdet skal vide, hvordan de håndterer information på en sikker måde.

Enheden består af to kontorer, et antal partnerenheder og en tilsynsenhed:

 

Planlægning og Koordination

Planlægning og Koordination (CIP) sikrer, at informationssikkerhedsarbejdet i Forsvarsministeriets ministerområde er styret og bliver udviklet. Det gør CIP bl.a. ved at sikre, at informationssikkerhedsarbejdet understøtter nationale og koncernfælles, strategiske mål, på en måde hvor opgaver og ressourcer hænger sammen. Ligeledes sikrer CIP, at risikostyring om informationssikkerhed har fokus på at leve op til eksterne krav.

 

Center of Excellence

Center of Excellence (CIX) sikrer, at informationssikkerhedsarbejdet er støttet af koncernfælles politikker, god praksis, regler og vejledninger. Databeskyttelse, udvikling af en sikkerhedsbevidst kultur og træning er desuden forankret her. Det er også CIX, der sikrer, at Forsvarsministeriets Security Operations Center (i Koncern It) og processerne relateret til at beskytte imod, opdage, reagere på og lære af sikkerhedsbrud er etableret og løbende bliver videreudviklet.

 

Tilsyn

Tilsyn (CIT) varetager departementets tilsyn med informationssikkerheden i myndighederne inden for Forsvarsministeriets ministerområde. Sammen med myndighederne arbejder CIT på at skabe en god balance mellem tilsyn og myndighedernes interne kontrol, inspektionsvirksomhed, mm.

CIT er koordinationspunkt for andre statslige myndigheders tilsyn, revisioner, undersøgelser, ISO27001-modenhedsmålinger, med mere, af informationssikkerheden i myndigheder inden for ministerområdet.

Afdeling for Koncernøkonomi

Afdelingen består af i alt fem kontorer samt en række decentrale økonomidivisioner for styrelser.

Kontoret er ansvarlig for finanslov, grundbudgetter, udgiftsopfølgning, kompetencecenter for bevillingsregler, aktstykker mv., Økonomiudvalgssager og samarbejde med Finansministeriet. Kontoret udarbejder prioriteringsoplæg og er ansvarlig for det flerårige rammesystem og rammeprocessen. Kontoret er endvidere ansvarlig for udarbejdelse af koncernfælles ledelsesinformation. Kontoret har desuden ansvaret for koordination af revisionsområdet, tilsynskoncept samt det økonomiske tilsyn med Forsvarets Efterretningstjeneste.

Kontorets hovedopgave er at understøtte den overordnede og tværgående økonomistyring og drift af koncernen. Dette sker med afsæt i konceptet om koncerncontrolling, fx i forbindelse med den månedlige ledelsesinformation, prioriteringsoplæg, kapacitetsplaner, mål- og resultatplaner samt opfølgning på revisioner mv. Kontoret har endvidere i samarbejde med FRS og KDB ansvaret for koncernens årlige budgetproces og styringsdialogen herom med styrelserne. Kontoret bidrager herudover til udarbejdelse af finanslovsforslag, budgetanalyser, business cases og konsekvensberegninger samt til gevinstrealisering af forligsinitiativerne. Endelig har kontoret ansvaret for disponeringen af økonomien i forbindelse med internationale operationer (INTOPS) samt styringsansvaret for koncernens NATO-konti.

Kontoret varetager en tværgående rolle på økonomiområdet i koncernen, idet kontorets opgaver vedrører både departementet og den samlede koncernfælles økonomifunktion. Dels har kontoret ansvar for drift og udvikling af departementets interne økonomi, dels beskæftiger kontoret sig med den løbende udvikling af den koncernfælles økonomifunktion.

Kontorets ansvarsområder falder i fire dele.
1) Udarbejdelse af diverse analyser med henblik på at sikre optimal ressourceanvendelse i koncernen, herunder budgetanalyser, analyser til brug for prioriteringsoplæg, analyser af det koncernfælles indkøbsområde m.v.
2) Koordination af koncernens forligsimplementering herunder indhentning af løbende statusrapporteringer og udarbejdelse af kvartalsvis ledelsesrapportering.
3) Styring af den koncernfælles indkøbspolitik, herunder compliance i forhold til statens indkøbsaftaler og styring af koncernens konsulentforbrug mv.
4) Koordination, udvikling og drift af koncernens mål- og resultatstyring, herunder koordination af mål- og resultatplaner, midtvejsrapporter og årsrapporter og årsberetninger.

Kontoret har en koncernfælles koordinerende rolle, benævnt forretningsansvarlig, som gælder for driften (IT-services) og udviklingen (IT-projekter og programmer) af den koncernfælles SAP platform, DeMars. Kontoret varetager således det overordnede forretningsmæssige ansvar for koncernens SAP platform, ligesom kontoret blandt andet leder forretningssporene ved SAP S4 HANA migrering. Kontoret har endvidere ansvar for udvikling og implementering af koncernfælles ledelsesinformation, forankret i et Business Intelligence Shared Service Center, samt data-management (kvalitet af stam- og transaktionsdata) forankret i en Data-Management enhed, som binder SAP ECC, hvor data fødes, sammen med Business Intelligence, hvor data anvendes til beslutninger.

Økonomidivisionen er oprettet som en partner til Forsvarskommandoen og er geografisk placeret på Flyvestation Karup med det primære formål at understøtte Forsvarskommandoen på alle niveauer med økonomifaglighed. Dette med henblik på, at Forsvarets ledelse kan træffe oplyste beslutninger i rette tid. Økonomiafdelingen støtter Forsvarskommandoen med at udarbejde retvisende prognoser, foretage tværgående prioriteringer af ressourceanvendelsen, udarbejde flerårig kobling af planlægning og økonomi, styre aktiviteter i overensstemmelse med opstillede mål og sikre, at økonomistyringen sker med tilstrækkelig økonomistyringskompetence.

Økonomiafdelingen er opdelt i en Økonomistab, en Faglig stab og et Koordinations- og styringselement. Økonomistaben er ansvarlig for planlægnings-, analyse-, udviklings-, lønsumsstyrings-, controlling- og stabsdriftsfunktionerne. Økonomistaben yder værnsspecifik forretningscontrolling og økonomifaglig rådgivning til den enkelte myndighed og forestår budgetlægning for og den økonomiske drift af Forsvarskommandoens stab, Specialoperationskommandoen, Freds- og Stabiliseringsfonden samt Internationale Stabe. Faglig Stab er ansvarlig for udvalgte tværgående projekter samt større ad hoc projekter på tværs af Økonomiafdelingen, herunder den faglige kvalitetssikring. Koordinations- og styringselement støtter den samlede ledelse.

Økonomidivisionen i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er en del af koncernens enstrengede økonomifunktion og fungerer dermed som en partner for FMI. Økonomidivisionen løser økonomifaglige opgaver for og med ansvar over for direktøren for FMI og understøtter dermed FMI i økonomistyringen på alle niveauer.

Økonomidivisionen består af en Budget- og Finansafdeling, en Økonomiafdeling samt et koordinationssektion. Budget- og Finansafdelingen er ansvarlig for den finansielle styring af de funktionelle materielrammer MAP, MDP og ITP, herunder budgetlægning og økonomiopfølgning. Økonomiafdelingen er ansvarlig for budgetlægning og økonomiopfølgning på egen virksomhed, styring af anlæg og lager samt økonomiske analyser. Koordinationssektionen understøtter koordineringen af tværgående opgaver i Økonomidivisionen.

 

Forsvarsministeriets Interne Revision

Forsvarsministeriets Interne Revision (FIR) er en selvstændig afdeling i Forsvarsministeriet, som over for departementschefen har ansvaret for den samlede interne revisionsindsats på Forsvarsministeriets område.

Læs om FIR

Forsvarsattachéer og militærrådgivere

Forsvarsattachéer og militærrådgivere indgår som en del af det danske diplomatiske korps i udlandet.

Læs om attachéer og militærrådgivere

Christiansø Administration

Forsvarsministeriet ejer Christiansø og er ansvarlig for øens administration. Der er ca. 17 årsværk fordelt på 25-30 ansatte i Christiansøs Administration, der forestår øens daglige virke lige fra renovering af fredede bygninger, vedligeholdelse af arealer og fæstningsværker til drift af øens el- og varmeforsyning, vandværk, havnen, tjenestefartøj, museer, lægeklinik, kirke, skole. Christiansøs Administration understøttes af Forsvarsministeriets styrelser, primært af Forsvarsministeriets Personalestyrelse i forhold til ansættelser og Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse i forhold til arealer og bygninger.

Læs om Christiansø Administration

Karriere

Forsvarsministeriet er en af Danmarks største arbejdspladser, og med det følger mange muligheder. Vi ønsker at tiltrække dygtige og kompetente medarbejdere, der kan løfte opgaverne i Danmark og udlandet. Derfor er vi optagede af at være en velfungerende og attraktiv arbejdsplads.

Læs mere om karriere i Forsvarsministeriet

Sidst opdateret 2. september, 2020 - Kl. 15.42

Nødvendige (vis detaljer)

  • Systemcookies Episerver

Intern statistik (vis detaljer)

  • Siteimprove

Tredjeparts (vis detaljer)

  • Twitter
  • Google