Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Inspektion af Forsvarsministeriets Interne Revision


Forsvarsministeriets Interne Revision

Forsvarsministeriets Interne Revision (FIR) er en selvstændig afdeling i Forsvarsministeriet, som over for departementschefen har ansvaret for den samlede interne revisionsindsats på Forsvarsministeriets område. 

FIR's opgaver

Forsvarsministeriets Interne Revision medvirker til, som et resultat af revisionsarbejdet, at sikre regnskabets rigtighed på Forsvarets område, både for departementet og for koncernen som helhed.

Endvidere kan Forsvarsministeriets Interne Revision fungere som rådgiver og sparringspartner for styrelsescheferne og lejlighedsvis undersøge sager om svig og bedrageri.

Mission

Det er FIR's mission, at "gennem revision og rådgivning på udvalgte områder bidrage til at sikre og optimere koncernens overordnede regnskabsaflæggelse og økonomistyring".

Metode

Målet vil blive søgt nået gennem revision af udvalgte regnskabsposter, forretningsgange og administrative processer.

Revisionen vil endvidere komme med en vurdering af, om der for udvalgte områder er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler, der er omfattet af regnskabet.

Revisionen gennemføres i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen og under anvendelse af relevante standarder for offentlig revision.

Henvendelse til Forsvarsministeriets Interne Revision:
E-mail: FIR-MYN-POST@FIIN.dk
Tlf.: 72 81 28 00Mere om FIR's arbejdsgange 

Læs dokument om governance

Standarder for revisionsarbejdet
Forsvarsministeriets Interne Revision udfører revision i overensstemmelse med Rigsrevisionens standarder for offentlig revision (SOR) og baseret på revisionsprincipperne i rigsrevisionernes (INTOSAI's) internationale standarder (ISSAI 100-999).

SOR fastlægger de faglige krav til revisors planlægning, gennemførelse og rapportering af de enkelte revisioner. På den måde bidrager SOR til at klargøre revisors opgaver og ansvar i forhold til de forvaltningsansvarlige og de tiltænkte brugere af revisors rapportering og konklusioner.

Bestemmelsen i rigsrevisorlovens § 3 angiver, at opgaver med offentlig revision omfatter 3 aspekter.
De 3 aspekter er:

 

  1. Finansiel revision (Regnskabets rigtighed)
  2. Juridisk-kritisk revision (Dispositionernes lovlighed)
  3. Forvaltningsrevision (Skyldige økonomiske hensyn)
Regnskabets rigtighed: (finansiel revision) Efterprøve om regnskabet er rigtigt, hvilket betyder uden væsentlige fejl og mangler.

Dispositionernes lovlighed: (juridisk-kritisk revision) Efterprøve om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger (bevillingskontrol), love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Skyldige økonomiske hensyn: (forvaltningsrevision) Vurdere hvorvidt der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af regnskabet.
Medarbejderlinjen logo

Medarbejderlinjen 
for ansatte i Forsvarsministeriets koncern

På Medarbejderlinjen kan medarbejdere henvende sig vedrørende kritiske forhold. For eksempel hændelser som findes uhensigtsmæssige, urimelige eller ulovlige.

Henvendelserne kan eksempelvis vedrøre strafbare forhold, grovere personrelaterede konflikter som eksempelvis grov chikane, herunder af seksuel karakter, og grove eller gentagne overtrædelser af lovgivningen, forvaltningsretlige principper, væsentlige interne retningslinjer, f.eks. om tjenesterejser, modtagelse af gaver, økonomisk og regnskabsmæssigt svig, samt bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere.

Medarbejderlinjen er – som navnet angiver – primært etableret til brug for ansatte i Forsvarsministeriets koncern, idet henvendelser fra andre dog også vil blive behandlet.

Vi opfordrer til, at henvendelser sker med angivelse af navn og kontaktoplysninger, således at behandlingen af henvendelsen kan ske bedst muligt, og således at der fx kan blive fulgt op på en henvendelse. Hvis du ikke ønsker, at dit navn kommer frem i relation til behandling af sagen, så vil Forsvarsministeriets Interne Revision, så vidt det er muligt, søge at sikre, at dette ikke sker. Der kan efter gældende regler være adgang til at få aktindsigt i de oplysninger der indgives, herunder navnet på den person, der har indgivet oplysningerne, hvis indberetningen ikke er indgivet anonymt. F.eks. kan de personer, som oplysningerne drejer sig om, have ret til at vide, hvem der har indgivet oplysningerne.

Det forventes, at Medarbejderlinden i løbet af 2019 vil få etableret en mulighed for at modtage og svare på anonyme elektroniske henvendelser.

Forsvarsministeriets Interne Revision er organisatorisk uafhængig af driftsorganisationerne på Forsvarsministeriets koncerns område og tilgodeser således en uafhængig behandling.

Din henvendelse kan også handle om, at du har brug for hjælp. Medarbejderlinjen kan derfor også formidle kontakt til nogle af de ordninger og kontaktlinjer, som du kan henvende dig til som ansat, eller tidligere ansat indenfor Forsvarsministeriets koncerns område.

Henvendelse til medarbejderlinjen kan ske til:

Medarbejderlinjen
c/o Forsvarsministeriets Interne Revision
Kastellet 14c, Artilleristok
2100 København Ø.
Tlf: 728 10100 (kl. 9-15 på hverdage)
E-mail: medarbejderlinjen@mil.dk
Fiin (intern): FIR-KTP-MEDARBEJDERLINJEN